Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Eav-shop, deze is tevens verkoper
 2. Koper: degene die aan Eav-shop een order/opdracht geeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en alle aan Eav-shop  verstrekte orders/opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen (Eav-shop en koper) uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes van Eav-shop zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

Artikel 4: Levering en levertijd

 1. Eav-shop levert geen onderdelen aan webshops.
 2. Een onderdelenbestelling die voor 17:00 uur wordt geplaatst, probeert eav-shop binnen 48u te verwerken. Bestelde onderdelen probeert EAV-Shop binnen 5 werkdagen te leveren. Eav-shop is niet verantwoordelijk voor een mogelijk latere levering.
 3. Leveringen – Eav-shop brengt €7.25 administratie-/verzendkosten in rekening.
 4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 5. De door Eav-shop genoemde levertijden zijn globaal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden; overschrijding ervan geeft de koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 6. 48 uur levering is een afspraak, welke Eav-shop met de transporteur heeft gemaakt. Eav-shop kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een mogelijk latere levering.
 7. Beschadigingen van onderdelen dienen binnen 24 uur na aflevering aan Eav-shop gemeld te worden.
 8. Eav-shop verbindt zich tegenover de koper om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 5.: Technische eisen

 1. Eav-shop verkoopt onderdelen die voor de openbare weg zijn toegestaan en onderdelen die uitsluitend voor racedoeleinden zijn bestemd. Controleer voor u een artikel verkoopt in welke categorie het artikel valt.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Eav-shop en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Eav-shop omstandigheden ter kennis komen die Eav-shop goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  Indien Eav-shop de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
  In bovenstaande gevallen is Eav-shop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Eav-shop om schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Eav-shop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Eav-shop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Eav-shop alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van Eav-shop op volledige vergoeding wegens winstderving, alsook vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

 

Artikel 7: Garantie

 1. Op elektrische / motorische onderdelen wordt GEEN garantie gegeven.
 2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 4. De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Eav-shop, van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eav-shop blijft altijd eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle verplichtingen aan Eav-shop zijn voldaan.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Eav-shop, dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om in alle gevallen waarin Eav-shop eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eav-shop zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 9: Alleenverkoop

 1. Geen alleenverkoop wordt erkend, voor welk land, gemeente of welk district ook, tenzij alleenverkoop schriftelijk is overeengekomen en deze overeenkomst bij aangetekend schrijven tussen partijen is bevestigd.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen; retournering

 1. De koper dient bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • Of de juiste zaken zijn geleverd.
 • Of de afgeleverde zaken, wat betreft het aantal, maat, gewicht en/of andere aanduidingen, overeenstemmen met het overeengekomen
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit binnen 24 uur na aflevering aan Eav-shop te melden.
 2. Alleen na telefonische goedkeuring en verzendinstructie van de zijde van Eav-shop kunnen goederen geretourneerd worden.
 3. Ook wanneer de koper tijdig aangeeft gebreken of tekorten te hebben geconstateerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane orders bestaan.
 4. Artikelen van Eav-shop kunnen in originele en deugdelijke verpakking franco aan Eav-shop geretourneerd worden mits de volgende gegevens bij de retourzending gevoegd zijn: kopiefactuur van de geleverde artikelen en reden van retourzending. Retourgoederen zonder kopiefactuur en/of reden worden zonder behandeling bij ons opgeslagen, totdat wij hierover een schriftelijke mededeling hebben ontvangen.
 5. Niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 6. Retourzendingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden geretourneerd.
 7. Goederen welke door de koper bij Eav-shop besteld zijn en niet tot het standaard assortiment van Eav-shop behoren, kunnen niet geretourneerd worden.
 8. Definitieve beslissing tot creditering wordt pas genomen na ontvangst van de retourgoederen. Dit is gebaseerd op o.a. de staat waarin de onderdelen en/of verpakking zich op dat moment bevinden.

Artikel 11: Prijs/prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen:
 • In euro’s
 • Netto inclusief BTW
 • Exclusief administratie-/verzendkosten
 • Exclusief rembourskosten
 • Exclusief eventueel verschuldigde behandelingskosten
 • Op basis van door Eav-shop gehanteerde minimum hoeveelheden
 1. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien Eav-shop met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Eav-shop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien Eav-shop kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 12: Betaling

 1. De goederen van Eav-shop worden uitsluitend onder de volgende betalingsvoorwaarden geleverd:
 • Contant: bij een contant betalingsregeling betaalt de koper geen kosten.
 • Betaling vooruit: de koper betaalt geen extra kosten. De koper dient het totale factuurbedrag voor verzending van de order per bank aan Eav-shop over te maken.
 1. Geen enkele betalingsverplichting aan Eav-shop kan worden opgeschort, ook niet indien opdrachtgever enig recht van reclame meent te hebben.
 2. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente zullen indien van toepassing op de koper verhaald worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Eav-shop is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. De aansprakelijkheid van Eav-shop is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende onderdelen.
 2. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 3. Eav-shop is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eav-shop
 4. Eav-shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of na foutieve montage van onderdelen van Eav-shop.
 5. Indien Eav-shop met twee of meer (rechts-)personen een overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Eav-shop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eav-shop niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In geval van overmacht worden de leveringsverplichting en andere verplichtingen van Eav-shop opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Eav-shop niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Eav-shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en wordt er van de koper verwacht, dat hij/zij de factuur voldoet, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.